VI одд. (0-12)VII одд. (0-13)VIII одд. (0-14)IX одд. (0-14)
Петки
Четворки
Тројки
Двојки
Просек0000
Поени: 0 (макс: 50 поени)
Одбери струка
Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Историја
Поени: 0(макс: 20 поени)
Поведение Примерно
Добро
Незадоволително
Примерно
Добро
Незадоволително
Примерно
Добро
Незадоволително
Примерно
Добро
Незадоволително
Поени: 0(макс: 5 поени)
Натпревари: Нема Награда на меѓународен Државен (I место) Државен (II место) Државен (III место)
Поени: 0(макс: 5 поени)
Потребни поени:
ВКУПНО:
60 поени
0 поени
Не исполнува услови за запишување (макс: 80 поени)
Изработено од Мартин Бојмалиев (СОУ Јосиф Јосифовски - Гевгелија).